ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္ လူေတြထဲက ၂၅% ဟာအနည္းနဲ႔အမ်ားခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းၾကပါ။

ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္ လူေတြထဲက ၂၅% ဟာအနည္းနဲ႔အမ်ားခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းၾကပါ။

Sorry, this entry is only available in Myanmar.

Share this post