ခံတြင္းသန္႔စင္ေဆးရည္ အသံုးျပဳျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

ခံတြင္းသန္႔စင္ေဆးရည္ အသံုးျပဳျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

-သြားေပါက္မ်ားမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ျခင္း

ဖလုိရိုက္ဒ္ (Fluoride ) ပါေသာ ခံတြင္းသန္႔စင္ ေဆးရည္ကေတာ့ သြားေပါက္မ်ား မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သြားမ်က္ႏွာျပင္သည္ အညစ္အေၾကးႏွင့္ ကပ္ညိွေနေသာအခါ ဖလုိရိုက္ဒ္ဓာတ္သည္ သြားမ်က္ႏွာျပင္ထဲသို႔ စိမ့္၀င္သြားၿပီး အေပၚယံေၾကြလႊာကို အား ျဖည့္ေပးပါတယ္။

-သြားဖံုးေရာဂါမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးျခင္း

သြားဖံုးႏွင့္ သြားဖံုးေပါက္ မ်ားသည္ သြားၾကားထဲရိွ အစာမ်ား ေၾကာင့္ ပ်က္စီးႏိုင္ပါတယ္။ အယ္လ္ကိုေဟာ (သို႔) ကလုိဟက္စီဒင္း (chlorhexidine) ပါေသာ ခံတြင္းေဆးရည္ျဖင့္ ေဆးျခင္းဟာ ေရာဂါပိုးမႊားကို ေသေစႏိုင္ၿပီး သြား၊ သြားဖံုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

-လတ္ဆတ္ေသာ ခံတြင္းရနံ႔

ခံတြင္းေဆးရည္သံုးျခင္းဟာ ခံတြင္းရနံ႔ဆိုးျခင္းကိုေတာ့ ခဏတာ သက္သာေစႏိုင္ပါတယ္။ ခံတြင္းေဆးရည္မ်ားကို မိမိလိုခ်င္ေသာ ရနံ႔မ်ဳိးစံုျဖင့္ စတိုးဆိုင္မ်ားမွာ ၀ယ္ယူရရိွႏိုင္ပါတယ္။ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးကေတာ့ ပူရိွန္းပါေသာ ခံတြင္းေဆးရည္ ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ခံတြင္းနံ႔ဆိုးျခင္းကို အဓိကျဖစ္ေစေသာ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားကို ေသေစႏိုင္ပါတယ္။

-သြားတုိက္ျခင္း၊ ခံတြင္းေဆးျခင္း၊ သြားၾကားရိွအစာမ်ားကို ရွင္း ျခင္း၊ ဘယ္အရာကိုအရင္ဆံုး လုပ္သင့္ပါသလဲ။

ဘယ္အရာကို အရင္ဆံုးလုပ္မလဲဆိုတာ အေရးမႀကီးပါဘူး။ ၎တို႔ကို ေန႔စဥ္ပံုမွန္ျပဳလုပ္သြားမယ္ဆိုရင္ တူညီေသာအက်ဳိးေက်းဇူးရမွာပါ။ သို႔ေသာ္လည္း လူအမ်ားစုသည္ သြားမ်က္ႏွာျပင္ သန္႔ရွင္းေအာင္ သြားအရင္တိုက္ၿပီးမွသာ သြားၾကားထဲရိွ အစာမ်ားကို ရွင္းလင္းေလ့ရိွပါတယ္။ ထို႔ ေနာက္ ခံတြင္းေဆးရည္ကို အသံုးျပဳပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ခံတြင္းေဆးရည္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အသံုးျပဳပံုၾကည့္ရႈၿပီးမွ သာ ဘယ္လိုအသံုးျပဳမလဲဆိုတာ သိႏိုင္ပါတယ္။

-ကေလးမ်ားကလည္း ခံတြင္းေဆးရည္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသလား။

ေယဘူယ်အားျဖင့္ (၆)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ခံတြင္းေဆးရည္သည္ မသင့္ေလ်ာ္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ဖလုိရုိက္ဒ္ (fluoride) ပါေသာ ခံတြင္းေဆးရည္သည္ ကေလးငယ္မ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ကာ မ်ဳိခ်တတ္ေသာအရာျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ခံတြင္းေဆးရည္တြင္ပါ၀င္ေသာသ သတိျပဳရန္ အညႊန္းႏွင့္ အသက္ သတ္မွတ္ခ်က္ အညႊန္းမ်ားကို စစ္ေဆးသင့္သည္။
ခံတြင္းသန္႔စင္ေဆးရည္တြင္ ဘာကိုၾကည့္ရႈသင့္သလဲ။
ခံတြင္းေဆးရည္၀ယ္ရာတြင္ အေရးႀကီးဆံုး အေရးပါေသာ စံႏႈန္းကေတာ့ ADA seal ျဖစ္ပါတယ္။ ADA seal ဟာ ခံတြင္း ေဆးရည္၏ထိေရာက္မႈရိွျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးနည္းျခင္း ကို ေဖာ္ျပပါတယ္။

သြားဆရာ၀န္အမ်ားစုသည္ အယ္လ္ကိုေဟာမပါ၀င္ေသာ ခံတြင္းေဆးရည္ သည္ သာမန္ခံတြင္းေဆးရည္ထက္ ပိုေကာင္းသည္ဟု ေထာက္ခံၾကပါတယ္။ ခံတြင္းေဆးရည္ထဲရိွ အယ္လ္ကုိေဟာ သည္ ေရအလံုအေလာက္ မေသာက္ပါက ခံတြင္းကို ေျခာက္ေသြ႔ေစၿပီး အနံ႔ကို ဆုိးရြားေစႏိုင္ပါသည္။ ခံတြင္းရနံ႔ဆိုးေသာသူ၊ သြားပိုးစားေသာ သူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားရိွတာေၾကာင့္ ခံတြင္းသန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ား(သြားတိုက္ ေဆး၊ ခံတြင္းေဆးရည္) မ၀ယ္ခင္မွာ မိမိ၏ ခံတြင္းျပႆနာ ကို ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားၿပီးမွ ၀ယ္ယူသင့္ပါတယ္။ သင္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ခံတြင္းေဆးရည္ကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျခင္းက သင္၏ခံတြင္းက်န္းမာေရးကို မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳမွာ ပါ။

စင္ကာပူႏိုင္ငံထုတ္ Pearlie White ခံတြင္းသန္႔ေဆးရည္နဲ႔ ခံတြင္းျဖန္းေဆးရည္မ်ားတြင္ ခံတြင္းကို ဆိုးက်ိဳးေပးႏိုင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား လံုး၀မပါ၀င္ပါ။ ေန႔စဥ္အသံုးျပဳေပးျခင္းျဖင့္
• သင့္ဧ။္ခံတြင္းကိုေမႊးႀကိဳင္လန္းဆန္းေနေစပါတယ္။
• သြားေခ်းလႊာကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ဘက္တီးရီးယားပိုးမႊားေတြကိုေသေစတယ္။
• သြားနာက်င္ကိုက္ခဲမႈကိုသက္သာေစတဲ့အျပင္ သြားရဲ႕ေၾကြလႊာကိုလည္းသန္မာေစပါတယ္။
• အဲ့ဒါေတြအျပင္ ခံတြင္းရနံ႔ဆိုးေတြ၊ သြားေခ်းလႊာႏွင့္ သြားပိုးစားျခင္းစတာေတြကိုျဖစ္ပြားေစတဲ့ ဘက္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ားကိုထိေရာက္စြာကာကြယ္ တားဆီေပးတဲ့ Tea TreeOilနဲ႔Thymolတို႔လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။
• အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ FLUORINZE မွာခံတြင္းတြင္ အနာငယ္မ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ Sodium Lauryl Sulphate (SLS)ႏွင့္Parabens၊ Saccharinတို႔မပါပါဘူး။

၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ေသာဆိုင္မ်ား

City Mart,Market Place, City Care, Capital, Sein Gay Har, Shwe Owe Pharmacy, Nector, Select, Beauty Diary ဆိုင္မ်ားနွင့္ သြားႏွင့္ခံတြင္းေဆးခန္းမ်ား။ www.shop.com.mm/pearlie-white တြင္ Online မွ ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။ Company မွတိုက္႐ိုက္ဝယ္လိုသူမ်ား ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ ထားခဲ့ပါ (သို႔) ‎09421677718 ကို ရံုးခ်ိန္အတြင္းေခၚပါ။

Share this post