ႏူးညံ့မွ်င္တံ ကေလးသြားပြတ္တံ

ႏူးညံ့မွ်င္တံ ကေလးသြားပြတ္တံ

Product Details
သာမာန္သြားတိုက္တံမ်ားထက္ ပိုမို ႏူးညံ့ေသာမွ်င္တံပါသည့္ သြားတိုက္တံ ျဖစ္ၿပီး သန္႔႐ွင္းစြာသိမ္းဆည္းနိင္ေသာ အဖံုးပါ႐ွိသည္။ အသက္ 3 ႏွစ္ အထက္ ကေလးမ်ားအတြက္ သြားတိုက္တံျဖစ္သည္။

5,200.00 Ks

Category:
  • FEATURES
  • HOW TO USE

(English)

Compact Rounded Head Safe and comfortable brushing
Extra Soft Bristles Gentle on teeth and gums
Retractable Toothbrush Head Tucks away easily, making it ideal for use at home or while travelling
Toy-like Toothbrush Cover Keep the toothbrush clean and make brushing fun
Toothbrush Feet Keep the toothbrush standing up

(English)

Remove the cap (head) Press the button for the toothbrush to pop out Using a gentle, circular motion, brush the inside surfaces of all teeth, angling it at 45 degrees towards the gum line
Next, clean the outside surfaces of all teeth
Finally, brush the chewing surfaces of all teeth and for fresher breath, don’t forget to brush the surface of the tongue too
To keep the toothbrush, press and hold the button while pushing the toothbrush body back down into the body, and put the cap back on