လည္ေခ်ာင္းနာေပ်ာက္ ခံတြင္းသန္႔ေဆးရည္

လည္ေခ်ာင္းနာေပ်ာက္ ခံတြင္းသန္႔ေဆးရည္

Product Details
Chlor-Rinse

• လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းႏွင့္ ပါးစပ္ထဲတြင္ရွိေသာအနာေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္းထိေရာက္ လ်င္ျမန္စြာနဲ႔ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။ ဘက္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ားကိုထိေရာက္စြာကာကြယ္ တားဆီေပးပါတယ္။ ကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ အျမႇဳပ္ထ SLS ၊ Triclosan ႏွင့္ အျခားဓာတုပစၥည္းမ်ား မပါဝင္၍ ေန့စဥ္ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသုံးျပဳနိုင္သည္။

 

6,200.00 Ks

Category:
  • INGREDIENTS
  • HOW TO USE

(English) -Chlorhexidine Gluconate (0.2%) Helps fight bacteria that cause plaque, tooth decay and bad breath. Helps relieve and soothe oral discomfort.

-Gentle Alcohol Free Formula Gentle on teeth and gums

-Chamomile Provides anti-oxidant benefits

-Mint Freshens Breath

-Animal-friendly Not tested on animals and does not contain ingredients of animal origin.

-Full ingredient listing: Water, Glycerin, Propylene Glycol, Polysorbate 20, Sorbitol, Chlorhexidine Gluconate, Menthol, Mint Flavor, Tocopheryl Acetate, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Carmoisine Dye.

(English) -As a mouthwash to help fight bacteria that cause bad breath, plaque & tooth decay:

-Rinse your mouth with 10–15ml of Chlor-Rinse for up to 30 seconds.

-Force the liquid in between your teeth and swirl it around your gums before spitting it out.

-Do not dilute or swallow.

-Use morning and night after meals or as directed by your dentist. As a throat gargle to help relieve and soothe oral discomfort:

-Gargle gently with 10–15ml of Chlor-Rinse for up to 30 seconds.

-Ensure liquid reaches areas of oral discomfort before spitting out.

-Do not dilute or swallow.

-Repeat every four hours and see your doctor if symptoms persist.

Note:

-Do not dilute. Keep out of reach of children.

-All chlorhexidine mouth rinses may cause staining of teeth after prolonged usage i.e. daily rinsing over six months. Your dentist can remove these surface stains during your next visit.