ဖေယာင္းပါႏွင့္ ဖလိုရိုက္ ပါ အဆင့္ျမင့္ သြားၾကားပြတ္ၾကိုး

ဖေယာင္းပါႏွင့္ ဖလိုရိုက္ ပါ အဆင့္ျမင့္ သြားၾကားပြတ္ၾကိုး

Product Details
သြားၾကားထိုးတံမေရာက္ႏိုင္ေသာ သြားနွစ္ေခ်ာင္းၾကားကို ထိေရာက္စြာသန့္စင္ေပးႏိုင္သည္။ Pearlie White သြားၾကားပြတ္ၾကိဳးမ်ားတြင္ Wax ႏွင့္ Fluoride ပါဝင္၍ ပံုမွန္ သြားၾကားပြတ္ႀကိဳးမ်ားထက္ သြားႏွင့္ သြားဖံုးေရာဂါမ်ားကို ပိုမို္ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ သြားပြတ္တံ မေရာက္ႏုိင္သည့္ သြားႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားရွိ သြားေခ်းလႊာႏွင့္ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္သန္႔စင္ႏုိင္တဲ့ အထူးႏုိင္လြန္ၾကိဳးမွ်င္ျဖစ္ပါသည္။
သြားၾကားပြတ္ၾကိဳးကိုပံုမွန္သံုးပါက သြားပိုးစားေရာဂါႏွင့္ သြားဖံုးေရာဂါမ်ားကို ထိေရာက္စြာကာကြယ္သည့္အျပင္ ႏွလံုေရာဂါႏွင့္ ဆီးခ်ိေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကိုပါ ေလ်ာခ်ေပးပါသည္။

6,100.00 Ks

Category:
  • FEATURES
  • HOW TO USE

(English) -Ultra Wide Made with a wider cleaning surface which helps remove more plaque, food and stains in between teeth. It is also made stiffer for better handling.

-Unbreakable Significantly stronger than normal nylon and PTFE flosses which makes it unbreakeven even in tight spaces or around the sharp edges of broken fillings, inlays, crowns and dental restorations.

-Antibacterial Helps kill bacteria in between teeth and gums.

-Less friction Slips easily between your teeth without tangling or breaking.

-Stretch-resistant Doesn’t stretch during use, which prevents it from slipping off floss holders.

-Contains a gentle whitening ingredient Removes stains in between teeth and unsightly brown outlines around teeth.

-Fluoride Prevents cavities and tooth decay.

-Refreshing mint flavour Leaves your breath minty fresh

-Animal-friendly

Not tested on animals and does not contain ingredients of animal origin.

(English) -Use a clean section of floss for each tooth.

-Take 45cm Pearlie White FlossCare and wind around your middle fingers.

-Gently slide floss between teeth and just below the gum line.

-Curve floss around the tooth and slide floss in an up-and-down motion to remove plaque and food particles. -Repeat for each tooth with a clean section of floss.