သြားပိုးစားကာကြယ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ သြားတိုက္ေဆး

သြားပိုးစားကာကြယ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ သြားတိုက္ေဆး

Product Details
Real Red ႏွင့္ ေန႔စဥ္ ပုံမွန္သြားတိုက္ေပး႐ုံျဖင့္ သြားပိုးစားျခင္းႏွင့္ သြားဖံုးေရာဂါကို ရာႏွုန္းျပည့္ ကာကြယ္ေပးသည္။ သြားမ်ားကို ႀကံ႕ခိုင္သန္မာ ေစၿပီး ဘက္တီးရီးယား ပိုးမႊားမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေပးသည္။ ခံတြင္းရနံ႕ကိုလည္းသင္းပ်ံ႕ေစပါသည္။ စင္ကာပူႏိုင္တြင္ထုတ္လုပ္ၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ သြားတိုက္ေဆးျဖစ္သည္။ ကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ အျမႇဳပ္ထ SLS ၊ Triclosan ႏွင့္ အျခားဓာတုပစၥည္းမ်ား မပါဝင္၍ ေန့စဥ္ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသုံးျပဳနိုင္သည္။ အသက္ ေျခာက္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားလည္း တစ္ႀကိမ္လ်ွင္ ပဲေစ့ပမာဏခန္႔ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

4,800.00 Ks

Category:
  • INGREDIENTS
  • HOW TO USE

(English) -Sodium Bicarbonate Helps remove tooth stains as you brush.

-Fluoride Helps prevent tooth decay and strengthen tooth enamel.

-Xylitol Helps inhibit dental plaque and acid production.

-CPC Helps fight bacteria that cause plaque and bad breath.

-Maximum Mint Taste Freshens breath.

-Super Smooth Paste Made without any irritating foaming agents. This toothpaste delivers a smooth creamy in mouth feel when brushing.

-Animal-friendly Not tested on animals and does not contain ingredients of animal origin.

-Extra Gentle Formula No Sodium Lauryl Sulphate, Parabens, Triclosan, Titanium Dioxide, Artificial Coloring and other harsh ingredients

-Active Ingredient: Sodium Monofluorophosphate (1000ppm Fluoride)

-Full ingredient listing: Calcium Carbonate, Water, Sorbitol, Potassium Acesulfame, Mint Flavor, Cocamidopropyl Betaine, Cellulose Gum, Sodium Silicate, Sodium Monofluorophosphate, Sodium Bicarbonate, Xanthan Gum, Cetylpyridinium Chloride, Xylitol.

(English) -Use morning and night as you would use your usual toothpaste.

-Brush as per usual, rinse with water and spit out paste after use. We recommend using a soft toothbrush like Pearlie White BrushCare toothbrushes.

-Make it a point to see your dentist once every 6 months.

-For children under 6 years old: Use a pea size amount for supervised brushing to minimise swallowing. In case of intake of fluoride from other sources, consult a dentist whom can advise on your child’s optimal daily fluoride intake.