သြားခ်ိဳးဖယ္စက္

သြားခ်ိဳးဖယ္စက္

Product Details
Travel Twin (Tooth Stain Eraser And Plaque Remover) သြားတိုက္ျခင္း ၊ သြားၾကားပြတ္ႀကိဳးအသံုးျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္းအကုန္အစင္ မထိေရာက္ေသာေနရာမ်ားတြင္ Pearlie White မွ အထူးသီးသန္႔ထုတ္လုပ္ထားေသာသြားေခ်းေက်ာက္ဖယ္ျခင္းႏွင့္ သြားအေရာင္အစြန္းအထင္းဖယ္ျခင္းစေသာႏွစ္မ်ိဳးသံုးႏိုင္သည့္ Travel Twin ကိုအသံုးျပဳသင့္ပါသည္ အခ်ိန္မေရြးေနရာမေရြးStainless Steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ Plaque Remover ျဖင့္ သြားေခ်းေက်ာက္ႏွင့္ သြားႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားမွ သြားေခ်းလႊာမ်ားကိုဖယ္ရွား၍ Tooth Stain Eraser ျဖင့္ သြားတြင္ကပ္ညွိေနေသာအေရာင္အစြန္းအထင္းမ်ားကိုဖယ္ရွားလိုက္ပါ မိမိ၏ အိတ္ကပ္ႏွင့္ လက္ဆြဲအိတ္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူသယ္ေဆာင္ အသံုးျပဳႏိုင္၍ အလြန္အသံုးတည့္သည့္ ပစၥည္းပဲျဖစ္ပါသည္ Features Stainless Steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ Plaque Remover က သြားေခ်းေက်ာက္ႏွင့္ သြားႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားမွ သြားေခ်းလႊာမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးသည္ Tooth Stain Eraser က ေဆးလိပ္၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္ ႏွင့္ အစားအစာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာအေရာင္အစြန္းအထင္းမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးသည္ အသံုးျပဳပံု Stainless SteelPlaque Remover -သြားဖံုးသားႏွင့္ ကပ္ေနေသာသြားမ်က္ႏွာျပင္မွ သြားေခ်းေက်ာက္မ်ားကိုေကာက္ေနေသာ Metal Tip ေလးအသံုးျပဳ၍ ဖယ္ရွားႏိုင္ပါသည္ အသံုးျပဳၿပီးပါကPlaque Remover ကိုေရႏွင့္ဆပ္ျပာ ျဖင့္ ေဆးေၾကာေပးပါ အနည္းဆံုးတစ္ပတ္ကိုတစ္ႀကိမ္ အရက္ျပန္ႏွင့္ သုတ္ေပးပါ Plaque Remover ျဖင့္ သြားမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္သြားႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားမွ သြားေခ်းလႊာမ်ားကို ပထမဦးဆံုးဖယ္ရွားရာတြင္ ေသြးအနည္းငယ္ထြက္ႏိုင္ပါသည္ ပံုမွန္အသံုးျပဳလာပါက ထိုကဲ့သို႔ ေသြးထြက္ျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေတာ့ပါ ေသြးထြက္ျခင္းႏွင့္ သြားဖံုးအနာျဖစ္ျခင္းမ်ား မသက္သာပါကသြားဆရာဝန္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္း ျပသသင့္ပါသည္ Tooth Stain Eraser သြားမ်က္ႏွာျပင္မွ အေရာင္အစြန္းအထင္းမ်ားကိုဖယ္ရွားလိုပါက (Flat Surface)ျပားေသာမ်က္ႏွာျပင္ကိုအသံုးျပဳပါ သြားႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားမွ သြားေခ်းလႊာမ်ားကိုဖယ္ရွားလိုပါက (Tip Surface) မ်က္ႏွာျပင္ထိပ္ဖ်ားကိုအသံုးျပဳပါ သြားဖံုးသားႏွင့္ နီးေသာေနရာမ်ားတြင္ ညင္သာစြာျပဳလုပ္ပါ အသံုးျပဳၿပီးပါက Tooth Stain Eraserကိုေရႏွင့္ဆပ္ျပာ ျဖင့္ ေဆးေၾကာေပးပါ Tooth Stain Eraser ကိုသြားမ်က္ႏွာျပင္မွ အေရာင္အစြန္းအထင္းမ်ားကိုဖယ္ရွားရာတြင္သာအသံုးျပဳသင့္ပါသည္ သြားမ်က္ႏွာျပင္မွ အေရာင္အစြန္းအထင္းမ်ားကိုဖယ္ရွားရာတြင္ အားျပင္းျပင္းအသံုးမျပဳသင့္ပါ အခ်ိန္ၾကာေနၿပီျဖစ္ေသာ Stain ႏွင့္ သြားအတြင္းမ်က္ႏွာျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ Stain မ်ားကိုမူသြားဆရာဝန္ႏွင့္သာကုသသင့္ေပသည္ သတိထားသင့္ေသာအခ်က္မ်ား Travel Twinကိုေန႔စဥ္သြားတိုက္ျခင္းေနရာတြင္ အစားထိုးအသံုးမျပဳသင့္ပါ သို႔ ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္သင့္ပါသည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ေဝးရာတြင္ထားပါ ကေလးမ်ားႏွင့္ မသင့္ေတာ္ပါ။

4,450.00 Ks

Category:
  • FEATURES
  • HOW TO USE

(English) Stainless Steel Plaque Remover effectively removes plaque and food particles from in between teeth. Tooth Stain Eraser effectively removes surface tooth stains caused by smoking, coffee, tea and food.

(English) Using the Stainless Steel Plaque Remover To remove plaque and food particles, place curved metal tip against the tooth surface and as close to the gum line as possible. Move the tip away from the gum line towards the biting edge of the tooth. Clean it thoroughly with water and soap after use. Wipe with alcohol at least once a week. Bleeding may occur when first removing plaque from in between teeth and tooth surfaces. Regular use should decrease such incidences. If bleeding and/or gum soreness persists, consult your dentist as soon as possible. Using the Tooth Stain Remover To remove stains, place the flat surface on your tooth surface and polish gently. To remove stains from in between teeth, place the tip in between your teeth and polish gently. Be extra gentle when polishing near your gum line. Clean it thoroughly with water and soap after use. Use the tooth stain eraser occasionally only on areas with surface stains. Do not apply too much pressure whilst removing stains. Tough stains that have accumulated over the years and intrinsic stains (i.e. stains that occur within teeth) can only be removed by your dentist. Important Reminders: This product is not meant to replace daily brushing or visits to your dentist. Keep out of the reach of children Not recommended for children